Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την επιβολή τέλους χρήσης

Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δεν συνδέθηκαν με το σύστημα-Τροποποιητικός Νόμος 158(1/2013) του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου

Λόγω των αυξημένων περιστατικών παράνομης σύνδεσης υποστατικών με το σύστημα και της αμέλειας/άρνησης ενός σημαντικού ποσοστού πολιτών να συνεργαστούν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση για σύνδεση όπως καθορίζεται από τη Νομοθεσία, το Συμβούλιο υπενθυμίζει το κοινό ότι αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή μέχρι €400 ή/και φυλάκιση μέχρι έξι μήνες.

Το Συμβούλιο εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμο 158(Ι)/2013, άρχισε άμεσα την επιβολή επιβάρυνσης σε όλα ανεξαρτήτως τα υποστατικά είτε αυτά έχουν ή δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες καλύπτονται από τις σχετικές γνωστοποιήσεις  που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα από το Συμβούλιο με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 33 του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου και οι οποίες αφορούν τις περιοχές για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί διατάγματα και η περίοδος σύνδεσης έχει λήξει. Με τον τρόπο αυτό όσοι δεν έχουν συνδεθεί, θα υπόκεινται, πέραν των ποινών που αναφέρονται πιο πάνω και σε πρόσθετη επιβάρυνση, μέχρι να υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία και να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια σύνδεσης.

Η επιβάρυνση αυτή δεν θα ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον τέλος χρήσης το οποίο επιβάλλεται στα συνδεδεμένα υποστατικά, με βάση την κατανάλωση σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή του υποστατικού. Για το έτος 2014 η επιβάρυνση ανέρχεται στα 34σεντ/ανά κυβικό μέτρο.

Τονίζεται ότι η σύνδεση με το σύστημα είναι υποχρεωτική. Η μη σύνδεση του ιδιωτικού συστήματος με το δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα, αποτελεί παρέκκλιση από τη Νομοθεσία και υπόκειται στις συνέπειες και τις ποινές που καθορίζονται στο Νόμο.

Συνοπτικά η διαδικασία σύνδεσης είναι η ακόλουθη:

  1. Υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας κατασκευής από το Συμβούλιο και καταβολή τέλους έκδοσης άδειας και σύνδεσης
  2. Κατασκευή της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής σύμφωνα με την άδεια και διευθέτηση ραντεβού για επιθεώρηση της, μετά από επικοινωνία με τα γραφεία του Συμβουλίου στο τηλ. 23811200, 23811206
  3. Σύνδεση της ιδιωτικής υπονόμου με το δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα αφού εξασφαλιστεί η γραπτή συναίνεση (Πράσινη Κάρτα) από το Σ.Α.Π. Σημειώνεται ότι η σύνδεση πριν την εξασφάλιση γραπτής συναίνεσης είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και υπόκειται στις συνέπειες που καθορίζονται από το Νόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Συμβούλιο στο τηλέφωνο 23811200/23811206.