Νομοθεσία

Πέραν από τον Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και τους Περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (ΣΑΠ) Κανονισμούς, μια σειρά από άλλες σχετικές Νομοθεσίες και Κανονισμούς καθορίζουν τις υποχρεώσεις του ΣΑΠ.

 • Ο Νόμος (Ν.106(Ι)/2002) και σειρά συναφών Κανονισμών αφορούν τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους.
  • Κ.Δ.Π 254/2003 – Υποβολή αίτησης για άδεια απόρριψης αποβλήτων.
  • Κ.Δ.Π 772/2003 – Απόρριψη Αστικών Αποβλήτων.
  • Κ.Δ.Π 269/2005 – Διάταγμα για απόρριψη αποβλήτων από Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων με πληθυσμό κάτω των 2.000.
 • Χρήση της λάσπης από σταθμούς επεξεργασίας στη γεωργία: εκδόθηκε Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π 407/2002) και σχετικοί Κανονισμοί για τη χρήση της λάσπης στη γεωργία (Κ.Δ.Π 517/2002), με βάση το Νόμο για τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους.
 • Ο Νόμος (Ν.140(Ι)/2005) Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα.
 • Ο Νόμος (Ν.119(Ι)/2004) για την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος.
 • Ο Περί Δημόσιων Συμβάσεων Νόμος (Ν12(Ι)/2006) και Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 492/2004).
 • Ο Περί ακίνητης ιδιοκτήσιας (Διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (αρ.2) Νόμος του 2015.
 • Ο Περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νομος του 2015.
 • Ο Περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2017 (Ν58(Ι)/2017).

Οι περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 μέχρι 2013